Paradorn Rechaipichitkun

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภราดร รีชัยพิชิตกุล

วุฒิการศึกษา:

บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สาขาที่ถนัด:

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

E-mail:Paradorn.Rec@lru.ac.th

Website:http://com.edu.lru.ac.th/th/Paradorn_Rec/

บทความวิจัย และบทความวิชาการ

 • ภราดร รีชัยพิชิตกุล. (2555). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
 • ภราดร รีชัยพิชิตกุล, ธนพล กองสันเทียะ และ นคร สร้อยสน. (2559). การบริหารครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี RFID กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. หน้า 354-359. 30-31 มีนาคม 2559. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม .
 • ภราดร รีชัยพิชิตกุล, เจษฎา นินจันทร์ และ ธัญชนก วินากร. (2559). ระบบจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนาเจียง. ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. หน้า 380-386. 30-31 มีนาคม 2559. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม .
 • ภราดร รีชัยพิชิตกุล, สุรศักดิ์ ตาน้อย, อนันตชัย เสริฐศรี และอภิลักษณ์ พิมศรี. (2561). ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการห้องสมุดออนไลน์. การ ประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 • ภราดร รีชัยพิชิตกุล, สุรศักดิ์ ตาน้อย, จีรพัฒน์ เพ็งผ่อง และ วิจิตกรณ์ อ่อนโก้ก. (2561) ระบบการลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ ด้วย เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม .
 • ภราดร รีชัยพิชิตกุล, สุรศักดิ์ ตาน้อย, สรณ์สิริ ศรีชาทุม และอภิชาติ เทือกลาด. (2561). การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 • ภราดร รีชัยพิชิตกุล, นิมิตร ตาน้อย, กณตภณ แสงมุกดา และเบญจมาภรณ์ ถินแดง. (2561). การพัฒนาโปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล กรณี ศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหว้าวิทยาสรรค์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 ณ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 • ภราดร รีชัยพิชิตกุล, นิมิตร ตาน้อย, กฤษฎา น้อมธรรม และภานุพัฒน์ อ้วนพรมมา. (2561). ระบบสารสนเทศธนาคารออมทรัพย์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนองแวง. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 • ภราดร รีชัยพิชิตกุล, ปรเมศวร์ ป้องนานาค, และวิรุต อุดทา. (2561). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการโสตทัศนูปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏเลยวิจัย” ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
 • ภราดร รีชัยพิชิตกุล, สุรศักดิ์ ตาน้อย, วัศกร ไชยสามารถ และธิตินันท์ ชอบจิตร. (2561). ระบบศเพื่อการบริการจัดการสืบค้นและตรวจสอบหอพัก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏเลยวิจัย” ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

เอกสาร/ตำรา/หนังสือ

 1. โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
 2. การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาปาสคาล

งานบริการวิชาการ

 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น” ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 (ระยะเวลาในการอบรม 8 ชั่วโมง)
 • คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ

 1.  

ตารางสอน

 1. 1161201 โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
 2. 1161202 การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
 3. 1161301 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 4. 1162302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 5. 1163901 สัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 6. 1164506 ระบบผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา
 7. 1164609 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
 8. 1164903 ประเด็นปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
 9. 1164901 การศึกษาโครงการอิสระทางคอมพิวเตอร์

การอบรม/สัมมนา

 1. 5 พฤศจิกายน 2557 การสัมมนาวิชาการ “แนวทางดำเนินงาน Green IT ในสถาบันอุดมศึกษา”
 2. 21-23 มกราคม 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30”
 3. 21-23 ธันวาคม 2558 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
 4. 13-14 มีนาคม 2558 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 5. 19 มีนาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
 6. 30-31 มีนาคม 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 7. 17 พฤษภาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ”
 8. 3–4 มิถุนายน 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”
 9. 15 มกราคม 2561 การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ “Active Learning”
 10. 24 มกราคม 2561 การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ใหม่