บุคลากร

Chatupong Kawiwangsakun

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพงษ์ กะวิวังสกุล

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ปริญญาโท วท.ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาที่ถนัด:

ปริญญาตรี คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

E-mail:chatupong.kaw@lru.ac.th

Website:http://com.edu.lru.ac.th/th/chatupong_kaw/

Surasak Ta Noi

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ตาน้อย

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

บ.ธ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาที่ถนัด:.ธ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

E-mail:surasak.tan@lru.ac.th

Website:http://com.edu.lru.ac.th/th/surasak_tan

Nimit Ta Noi

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตร ตาน้อย

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

บ.ธ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาที่ถนัด:บ.ธ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

E-mail:nimit.tan@lru.ac.th

Website:http://com.edu.lru.ac.th/th/nimit_tan/

Paradorn Rechaipichitkun

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภราดร รีชัยพิชิตกุล

วุฒิการศึกษา:

บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สาขาที่ถนัด:

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

E-mail:paradorn.rec@lru.ac.th

Website:http://com.edu.lru.ac.th/th/paradorn_rec/

Somyong White

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ดร.สมยงค์ สีขาว

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาที่ถนัด:

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

E-mail:somyong.whi@lru.ac.th

Website:http://com.edu.lru.ac.th/th/somyong_whi/

Ekaphum Imok

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ อิ่มอก

วุฒิการศึกษา:

คบ. ภาษาอังกฤษ สภาบัันราชภัฏพิบูลสงคราม

วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาที่ถนัด:

คบ. ภาษาอังกฤษ สภาบัันราชภัฏพิบูลสงคราม

E-mail:ekaphum.Imo@lru.ac.th

Website:http://com.edu.lru.ac.th/th/ekaphum_Imo/

Wichet Nuntasri

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ วิเชษฐ์ นันทะศรี

วุฒิการศึกษา:

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail:wichet.nun@lru.ac.th

Website:http://com.edu.lru.ac.th/th/wichet_nun/

Thanakorn Saipanya

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ธนกร สายปัญญา

วุฒิการศึกษา:

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สาขาที่ถนัด:

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

E-mail:thanakorn.sai@lru.ac.th

Website:http://com.edu.lru.ac.th/th/thanakorn_sai/

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH